name#

BackendMetadata.name: str#

The name of the backend.